Akuna Afrika ezobuya singakaziqhenyi ngemvelaphi yethu. Izwe lethu liyohlala lisezandleni zabantu bangaphandle ngoba asizazi ukuthi singobani. Siyahlekana uma omunye wethu ekhuluma isiNgisi ngendlela ebheke eceleni.  Eningizimu Afrika wonke umuntu unelungelo lokukhuluma ulimi aluncelile, asikho nakancane nje isidingo sokuthi umuntu azilume ekhuluma into angayazi. Yebo isiNgisi ulimi oluqavile ikakhulukazi emsebenzini kodwa unelungelo lokuzichaza ngolimi lwakho uma ufisa.

English, set my people free. - image - jokideo.com

English, set my people free. – image – jokideo.com

Siphikisana ngezinto esingazazi ngoba sesazilahla lezi esizaziyo, ezaziwa okhokho bethu. Senza imikhuba esiyizwa ngabantu bokuhamba. Amasiko ethu sesiwabiza ngamanyala uma siphambi kwabefundisi abahola amabandla angomafikizolo uma eqhathaniswa namasiko nezindlela zethu. Sesinemibono ekhombisa ukudelela uma kukhulunywa ngokuhlaba nokuxhumana nabadala abalele.

Ngiyayibona imbuzi, abanye abakwazi ngisho ukuhlaba inkukhu. - image - Ntokozo Sindane

Ngiyayibona imbuzi, abanye abakwazi ngisho ukuhlaba inkukhu. – image – Ntokozo Sindane

Angeke ngikushumayeze ngamanzi amponjwana kodwa ngithi angibuze ukuthi uwuphuza kanjani wonke umholo ungakazigculisi izimfanelo zasendlini?

Angithi ke. - image - vukuzenzele.gov.za

Angithi ke. – image – vukuzenzele.gov.za

Umculo waphesheya asiwuthandi sinomuntu phansi! Angiphiki wona umnandi kodwa nowethu ushisa izikhotha. Sinamakhabethe agcwele amacwecwe abaculi baphesheya kodwa asinalo ngisho necwecwe elilodwa likaPhuzekhemisi. Sivelelwe; abanye uma bebiza u-Enrique Iglesias, balikhipha ngamakhala igama lakhe kodwa uma kumele babize uMgqumeni ngathi kuyaliwa.

Umgqumeni, ongasekho emhlabeni. - image - article.wn.com

Umgqumeni, ongasekho emhlabeni. – image – article.wn.com

Kuningi esingakukhuluma kodwa ngibona kukuhle ngifingqe la. Kucacile ukuthi umbhalo wami ulibangisephi. Zithande muntu omnyama! UMdali akakubekanga emhlabeni ngephutha. Basikhohlisa kalula ngobukhazikhazi ngoba bafuna singayithatheli phezulu indaba yomhlaba wethu. Vula amehlo. Vula izindlebe. Vula ingqondo, mkhaya. Vula inhliziyo. Ukuze ibuye i-Afrika, kumele kubuye ukuzithanda kuqala.

MAYIBUYE I-AFRIKA! - image - ventureburn.com

MAYIBUYE I-AFRIKA! – image – ventureburn.com

 

Isimemezelo:

Ungayijabulela lemibhalo kaTsepiso Nzayo yesiXhosa kwi-blog yakhe ebizwa ‘Senditshilo‘.